เปิดเสียง: AI vs. AI:

Thinktime: 600 milliseconds

Movetime: 2 seconds


ตาเดินของ AI:
สถานะ:
FEN:
PGN: